Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (5534501 )

A szakma leírása

  Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. OKJ 55 345 01

  A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

  A szakképesítés-ráépülést megszerző szakember kis- és középvállalkozások ügyvezetését látja el, és alkalmas azok vezetésére idegen nyelvi környezetben is. Feladata olyan összetett vállalatirányítási tevékenységek végzése, ahol a számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett, az irányítása alá eső munkatársak képzése, motiválása és ellenőrzése is lényeges, miközben fontos szerepet kap a rugalmas kapcsolatépítés a tulajdonosi, ágazat irányítási, valamint a helyi szervezetekkel. Kiemelt fontosságú a vezetés alá vont feladatcsoport törvényi kötelezettségeinek figyelemmel kísérése és betartatása, konkurencia-figyelés és változásmenedzsment.

  A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

  - vállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni

  - irányítani, szervezni, ellenőrizni a vállalkozást és annak részlegeit

  - marketing tevékenységet végezni és vezetni

  - megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenység ügyvitelét

  - megszervezni és lebonyolítani a készletezés, raktározás, nyilvántartás ügyvitelét és azt számon kérni

  - megszervezni és lebonyolítani az értékesítési tevékenységet és azt vezetni, ellenőrizni

  - ellátni a kis- és középvállalat szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat

  - ellátni a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat, illetve azt delegálni és ellenőrizni.

  - felmérni és értékelni a piaci környezetet

  - alkalmazni a munkakörének ellátásához szükséges munkahelyi egészség és biztonsági előírásokat

  - alkalmazni a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat

  - KER B2 szintű nyelvtudásnak megfelelően kommunikálni idegen nyelven szóban és írásban

  - idegen nyelven megérteni az összetettebb, akár szakmai témájú szövegek fő gondolatmenetét, érvelését

  - idegen nyelven követni olyan televízió műsorokat, amelyek számára ismerőstémákat érintenek

  - számára ismert témákban folyamatos és természetes módon interakciót folytatni idegen nyelven, akár anyanyelvi beszélővel is

  - véleményét ismert témában idegen nyelven kellő részletességgel kifejteni, részletezni egy álláspont előnyeit és hátrányait

  - világos, részletes szöveget alkotni idegen nyelven különböző témákról, valamint tájékoztató jelentéseket és összefoglalókat megírni

  - szóban és írásban kevés nyelvi hibával idegen nyelven kommunikálni olyan, az üzleti életben előforduló helyzetekben és témákban, amelyek számára ismerősek

  - számára kevésbé ismerős, az üzleti életben előforduló témákban, helyzetekben írásban és szóban szöveget alkotni

  - hosszabb, összefüggéseket is feltáró előadásokat, beszámolókat, bemutatókat megtartani idegen nyelven

  - akár több IKT eszközt is párhuzamosan használni feladatai megoldásához

  - munkájához szükséges irodai programcsomagot feladatainak gyakorlati megoldásához alkalmazni

  - internet alapú szolgáltatásokat, e-ügyintézési lehetőségeket a vállalkozás működtetéséhez igényelni és használni

   

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  érettségi+ szakmai végz.

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Összetett informatikai feladat megoldása| 120 perc| 30%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| A beszédértés, az íráskészség és az olvasott szöveg értésének mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani, nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése| 210 perc| 30%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Komplex vállalkozói ismeretek| 60 perc| 10%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani, nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése| 50 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 20 perc)| 30%|